Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
De redactie van MaxaFashion doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan contact met ons op via info(at)MaxaFashion.nl. Aan de artikelen op MaxaFashion.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op MaxaFashion.nl mag zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van MaxaFashion.nl worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding. Persberichten, zoals ook gevonden op andere sites vallen buiten deze disclaimer. Foto’s, geplaatst op MaxaFashion, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via info(at)MaxaFashion.nl. De naam MaxaFashion en/of MaxaFashion.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij twijfel of vragen dient u zich vooraf te wenden bij info(at)MaxaFashion.nl. De door MaxaFashion.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MaxaFashion.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MaxaFashion.nl en de (eventuele) overige bronnen, sites, redacteuren en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaard MaxaFashion.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door MaxaFashion.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van MaxaFashion.nl. Embedded video’s of links naar video’s worden niet door MaxaFashion.nl aangeboden en treft dus geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechten. Embedded video’s worden doorgegeven vanuit derden.

Verantwoordelijkheid:
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van MaxaFashion.nlomtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.